Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Gilde Kringloopboeren

Het Gilde Kringloopboeren is onderdeel van het Netwerk Vitale Landbouw & Voeding. De basis bestaat uit een groep veehouders die voorheen het PMOV vormden en gesteund worden door de Vereniging Tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM).

Het Gilde Kringloopboeren is een club die aan de grondgebonden agrarische sector de mogelijkheid biedt kennis te vergaren om met behulp van het kringloopsysteem het boerenbedrijf economisch en ecologisch in balans te krijgen. De vaardigheden hoe dit in de praktijk is toe te passen op uw bedrijf willen wij u aanbieden door middel van themadagen, een cursus kringlooplandbouw en het inventariseren en daarbij certificeren van uw bedrijf.

De kringloop, ofwel het bodem/plant/dier/mestsysteem functioneert goed als er balans is in het systeem. De voeding in balans geeft op haar beurt weer een mest die past bij de bodem, die in balans weer gezonde voeding geeft. De input van kunstmest en krachtvoer zal steeds kleiner worden door een veel efficiëntere werking van de bodem, het dier en de organische mest. De verliezen uit het systeem worden kleiner door bijvoorbeeld veel minder input van eiwit, met als gevolg minder ammoniakemissie, en door een hogere N-efficiëntie, met als gevolg veel minder kunstmestgebruik en minder nitraatvorming.

Een en ander betekent voor uw bedrijf een lagere kostprijs, door verlaging van de input van o.a. krachtvoer en kunstmest. Daarnaast geeft dit een gezonde bedrijfsvoering (gezonde planten / gezonde veestapel). Het voldoen aan de milieudoelstelling van de overheid zonder extra investeringen is met die balans haalbaar. Het geeft tot slot veel werkplezier.

De themadagen zijn uitermate geschikt om d.m.v. sprekers en een syllabus, kennis te vergaren van onderdelen van de kringloop. Daarnaast zullen huidige wet- en regelgeving en overige verenigingszaken aan bod komen. Natuurlijk is er ruimschoots de tijd om onder elkaar kennis uit te wisselen.

Een cursus kringloop landbouw zal op de bedrijven van de gilde-boeren plaatsvinden. In groepen van 8 á 10 collega’s zal kennis eigen gemaakt worden over het kringloop-boeren. Door op het eigen bedrijf de nutriëntenbenutting te bepalen en dit onder deskundige begeleiding te bespreken wordt duidelijk hoe in de praktijk te handelen. Door de koesignalen, voersignalen, mestsignalen en bodemsignalen te bekijken krijg je meer praktische sturingselementen.
In de bewustwordingscursus wordt het bedrijf op een geheel andere manier gescreend. Door drijfmestonderzoek, grondchroma’s en grondanalyses, profielkuilen, voerkwaliteit beoordeling en voerchroma’s enz. wordt inzichtelijk gemaakt waar u staat en wat en hoe er is te verbeteren.

De certificering is het controle- en kwaliteitsborging systeem. Een erkenning van een goede landbouwpraktijk met al haar mogelijkheden (ontheffingen, Groenfinanciering, “merkmelk”).


Contactpersoon e-mail
Wim van den Hengelwvdhengel@planet.nl
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring