Home | Contact | Mijn account | RSS |

Symposium Toegepaste gewasconcepten: zijn planten werkelijk lui?

4 december 2015 10:00 - 17:00
Omschrijving
Twee visies op plantenvoeding, en hun weerslag op bemesting en voedselkwaliteit
Gastheer: NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) Droevendaalsesteeg 10 Wageningen

Geachte genodigde,
  • Zien we planten als biochemische machines (‘dom en lui’)?
  • Of herkennen we ze als ecosysteem-organismen (‘slim en actief’)?
  • Wat betekenen deze visies voor de bodem waarop we landbouw plegen?
  • En voor het voedsel dat we eten?
  • Wat voor de cycli en de balansen van koolstof, stikstof en mineralen, in bodem, gewas en voedingsketen? En wat voor onze gezondheid?
Hierover willen we graag met u (door)praten op een symposium dat wij op 4 december organiseren bij het NIOO in Wageningen. Ons symposium zal twee visies behandelen, op (het behoud van) bodemvruchtbaarheid en optimale plantenvoeding, in relatie tot de kwaliteit van humane voeding en gezondheid. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.

Ochtendprogramma – verrassende vondsten in de literatuur

10.00 Welkomstwoord door Jan Diek van Mansvelt
10.03 Opening door de dagvoorzitter Louise Vet
10.10 Gewasbeelden in hun context: praktijk en theorie Herman Wijffels
10.40 Koolstof en stikstof in bemesting en gewasontwikkeling Joost Visser
11.20 Vragen
11.25 Mineralenbalansen in de voeding Anton Nigten
12.30 Vragen
12.45 Lunch Bio-catering

Middag – extra dimensie en: wat gaan we met deze gegevens doen (beleid en belangenbehartiging)?

13.50 Toelichting op het middagprogramma Jan Diek van Mansvelt
14.00 Balansen en cycli in het bodemecosysteem Rien Aerts

14.30 Vier of meer werkgroepen:
In elk geval:
• Mineralenbalansen in de voedingsmodellen en in de gezondheid (Anton Nigten)
• Werkgroep Plantenvoeding: industrieel of biotisch? (Joost Visser)
• Bodemecologie en landgebruik in het kader van de klimaatproblematiek (Rien Aerts)
• Werkgroep Transitie naar een circulaire economie (Herman Wijffels)
• Werkgroep Deltaplan voor een ecologische landbouw (Jan Diek van Mansvelt)
__met medewerking van Henk Tennekes en Claudia Külling

16.00 Rapportage uit de werkgroepen met presentatie van actieplannen.

16.30 Afsluitende borrel


NB zie bv ook foodlog.nl en onderstaande video.
Prof. Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is onze gastvrouw en zal de dag voorzitten. Prof. Rien Aerts, hoogleraar Systeemecologie aan de VU, zal de dag samenvattend afsluiten vanuit zijn expertise op het gebied van ecosysteembeheer en klimaat.

Als eerste spreker zal prof. Herman Wijffels de conferentie in een brede context plaatsen vanuit het perspectief van de transitie naar een circulaire economie. Daarin zullen ook fundamentele, maar lang veronachtzaamde, inzichten met betrekking tot bodem en bemesting hun plaats herkrijgen. Dit alles in dienst van (duurzame) ecologische kringlopen ten behoeve van de productie van volwaardig voedsel.

Door middel van dit symposium willen wij twee benaderingen van de reeks bodem, bemesting en gewas beschouwen, en hun betekenis voor voedselkwaliteit en gezondheid naast elkaar plaatsen. Twee benaderingen die in de praktijk veelal naast elkaar bestaan, maar zelden serieus met elkaar in debat gaan. Onze inzet is de essenties van beide benaderingen te verhelderen, inclusief hun sterke en hun zwakke punten. Kunnen die twee van elkaar leren? Of sluiten ze elkaar systematisch uit?

De ene visie focust op fysisch-chemische materiaalstromen. Zij onderzoekt het gebruik van grond- en hulpstoffen, die zo economisch mogelijk moeten worden beheerd en waarvan de toepassing dus ook zo efficiënt mogelijk moet verlopen. Voorbeelden daarvan zijn anorganische stikstofverbindingen, minerale zouten, synthetische bestrijdingsmiddelen en fossiele brandstoffen. En ook humane geneesmiddelen. Complexe biologische terugkoppelingsmechanismen passen eigenlijk niet goed in deze visie.

De andere visie richt zich op dynamische ecosystemen. Zij gaat uit van kringlopen van levend materiaal, die onlosmakelijk verbonden zijn met de natuurlijke leefomgeving, met de bodem als basis. Die bodem is in deze visie een levend ecosysteem, dat de organische retourstromen maximaal benut om daarmee weer nieuw volwaardig voedsel voor de planten te kunnen vormen. De kringloopgedachte vereist dat eventuele ontbrekende nutriënten daarbij weer in de juiste (basis)vorm worden aangevuld. In de bijlage gaan we nader op deze twee visies in. Omdat we op het NIOO plaats hebben voor maximaal 100 deelnemers, openen we de inschrijving per 1 november. Na betaling van 50 euro op NL35 INGB 0005 7368 43 ten name van A.O. Nigten, onder vermelding van: ‘inschrijving 4 december’, is uw plaats verzekerd.
Met vriendelijke groet, namens het voorbereidingscomité:

- Jan Diek van Mansvelt, Dr.Sc., voormalig bijzonder hoogleraar biologische landbouw te Wageningen, tevens initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Down2Earth;
- Joost Visser, Dr., gepromoveerd op de na-oorlogse koersveranderingen in het landbouwkundig onderzoek met zijn dissertatie ‘Down to Earth’
- Dirk Hart, Ir., initiator en facilitator van de wetenschapsgroep binnen Down2Earth en ondersteuner namens het NVLV, het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding;
- Anton Nigten, Ir., promovendus bemesting, voeding en gezondheid.

Aanmelden
AONigten@hotmail.com. Tel nr: 0317- 417158
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Ziehier het programma en bijlage systeemconcepten

Gastheer: NIOO-KNAW
(Ned. Instituut voor Ecologie)
Droevendaalsesteeg 10
Wageningen
Aanmelden: Anton Nigten
AONigten@hotmail.com
Tel. 0317 - 417 158

Kosten: €50,- (voor lage in-
komens reductie mogelijk)
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring